Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày gửi: 13h:39' 11-05-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 203
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT DẠY TỐT
GIÁO VIÊN: NGUY?N TH? KIM LIN
TRƯỜNG: THCS L?C HUNG
KIỂM TRA MIỆNG
1/ Văn học và nghệ thuật dân gian thế kỉ XVI-XVIII có những thành tựu gì nổi bật?
*Văn học:
- Các thế kỉ XVI-XVII văn học chữ Hán chiếm ưu thế , văn học chữ Nôm phát triển mạnh.
*Nội dung: Ca ngợi hạnh phúc con người, tố cáo những bất công trong xã hội, sự thối nát của triều đình phong kiến.
- Các nhà thơ Nôm nổi tiếng: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ.
- Sang thế kỉ XVIII Văn học dân gian phát triển với nhiều thể loại phong phú.
* Nghệ thuật dân gian:
- Nghệ thuật dân gian như múa trên dây, múa đèn, ảo thuật, điêu khắc . Nghệ thuật sân khấu như chèo tuồng, hát ả đào.
KIỂM TRA MIỆNG
Câu2 :Chính quyền phong kiến họ Trịnh ở Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII như thế nào ?
Mục nát đến cực độ, vua Lê bù nhìn, chúa Trịnh quanh năm hội hè, yến tiệc, quan lại hoành hành đục khoét nhân dân.
Tiết: 53
Tuần: 9/ HKII
Ngày dạy: 18/ 03 / 2011
BÀI : 24

KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Bài :24 - Tiết: 53
Tuần dạy: 9/ HKII KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII

1. Nguyên nhân khởi nghĩa:
Em có nhận xét gì về chính quyền hoï Trònh ôû Đàng Ngoài giữa thế kỉ XVIII?

- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền vua Lê bù nhìn, chúa Trịnh quanh năm hội hè, yến tiệc vung phí tiền của. Quan lại, binh lính ra sức đục khoét nhân dân.
Bài: 24 -Tiết:53
Tuần dạy: 9/ HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Học sinh đọc đoạn in nghiêng SGK
" Chúa Trịnh..chịu thua"
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy:9/ HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
1/ Nguyên nhân khởi
nghĩa:
- Töø giöõa theá kæ XVIII, chính quyeàn vua Leâ buø nhìn, chuùa Trònh quanh naêm hoäi heø, yeán tieäc vung phí tieàn cuûa. Quan laïi, binh lính ra söùc ñuïc khoeùt nhaân daân.
?
- Quan lại, địa chủ ra sức ra sức cướp đoạt ruộng đất của nông dân.
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy:9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Tình hình sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn này như thế nào ?
Sản xuất nông nghiệp đình đốn, hạn hán, lũ lụt liên tiếp xảy ra
Ngành công thương nghiệp ở Đàng Ngoài trong giai đoạn này ra sao ?
Sa sút ngiêm trọng, chợ, phố điêu tàn
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy:9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Nhân dân phải chịu cảnh tô thuế, nặng nề bất công như thế nào?
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài đã dẫn đến hậu quả gì ?
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy:9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
?
* Hậu quả:
- Sản xuất nông nghiệp đình đốn, thiên tai, hạn hán liên tiếp xảy ra. Công thương nghiệp sa sút, chợ phố điêu tàn..
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
1/ Nguyên nhân khởi
nghĩa:
Em hãy cho biết đời sống của nông dân trong giai đoạn này ra sao?
Nạn đói khũng khiếp năm 1740-1741 ở đàng ngoài, “dân lưu vong bồng bế, dắt díu nhau đi kiếm ăn đầy đường…dân phần nhiều sống vào rau cỏ, ăn cả chuột, rắn. Người chết đói ngổn ngang, người sống sót không còn một phần mười. Làng nào có tiếng trù mật cũng chỉ còn năm, ba hộ mà thôi”.
( Khaâm ñònh Vieät söû thoâng giaùm cöông muïc)
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
?
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
1/ Nguyên nhân khởi
nghĩa:
* Hậu quả:
- Sản xuất nông nghiệp đình đốn, thiên tai, hạn hán liên tiếp xảy ra. Công thương nghiệp sa sút, chợ phố điêu tàn..
- Những năm 40 của thế kỉ XVIII hàng chục vạn nông dân chết đói, nhiều người phải bỏ làng đi phiêu tán khắp nơi.
1/ Nguyên nhân khởi
nghĩa:
2/ Diễn biến các cuộc
khởi nghĩa:
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy:9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào nông dân Đàng ngoài ở thế kỉ XVIII ?
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
- Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng 1737
- Khởi nghĩa Lê Duy Mật 1738-1770
- Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương 1740-1751
- Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu 1741-1751
- Khởi nghĩa Hoàng Công Chất 1739-1769
1/ Nguyên nhân khởi
nghĩa:
2/ Diễn biến các cuộc
khởi nghĩa:
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy:9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
?
- Trong khoaûng 30 naêm giöõa theá kæ XVIII, phong traøo noâng daân Ñaøng Ngoaøi buøng leân khaép ñoàng baèng Baéc Boä vaø vuøng Thanh –Ngheä .
Lê Duy Mật
Nguyễn Danh Phương
Nguyễn Hữu Cầu
Hoàng Công Chất
Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu
Khởi nghĩa Hoàng Công Chất
1/ Nguyên nhân khởi
nghĩa:
?
Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu
- Năm 1737 khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng nổ ra ở Sơn Tây.
- Năm 1738-1770 khởi nghĩa Lê Duy Mật hoạt động khắp Thanh Hoá và Nghệ An.
- Năm 1740-1751 Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương nổ ra ở Sơn Tây, sau lan rộng ra Thái Nguyên và Tuyên Quang
2/Diễn biến các cuộc
khởi nghĩa:
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
1/ Nguyên nhân khởi
nghĩa:
?
-Năm 1741-1751 khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu xuất phát từ Đồ Sơn ( Hải Phòng), sau lan ra Kinh Bắc uy hiếp Thăng Long rồi lan xuống Sơn Nam, Thanh Hoá và Nghệ An với khẩu hiệu " Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo".
2/ Diễn biến các cuộc
khởi nghĩa:
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy:9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
- Năm 1739-1769 Khởi nghĩa Hoàng Công Chất nổ ra ở Sơn Nam- Tây Bắc
Nghĩa quân Hoàng Công Chất chuyển địa bàn hoạt động có ý nghĩa gì ?
Đánh dấu bước chuyển biến mới của phong trào là tinh thần đoàn kết giữa nông dân miền xuôi và miền ngược.
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Nhìn vào lược đồ, em có nhận xét gì về địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa của nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?
Trả lời: Địa bàn hoạt động khắp đồng bằng và miền núi.
Em có nhận xét gì về tính chất và quy mô của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII ?
-Cuoäc khôûi nghóa mang tính chaát quyeát lieät cuûa phong traøo noâng daân choáng laïi cheá ñoä phong kieán baát coâng ñöông thôøi.
-Cuoäc khôûi nghóa coù quy moâ roäng khaép caû Ñaøng Ngoaøi, töø ñoàng baèng ñeán mieàn nuùi.
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
HỌC SINH THẢO LUẬN NHÓM: (3 PHÚT)
Nêu kết quả của các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII ?
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
1/ Nguyên nhân khởi
nghĩa:
?
* Kết quả
Các cuộc khởi nghĩa trước sau đều bị thất bại.
Bài:24 -Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
2/ Diễn biến các cuộc
khởi nghĩa:
Nêu nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII thất bại?
Bài: 24 -Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
1/Nguyên nhân khởi
nghĩa:
?
* Kết quả
Các cuộc khởi nghĩa trước sau đều bị thất bại.
* Nguyên nhân thất bại
Caùc cuoäc khôûi nghóa dieãn ra rôøi raïc, khoâng lieân keát thaønh moät phong traøo roäng lôùn.
Bài:24 - Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
2/ Dieãn bieán caùc cuoäc
khôûi nghóa:
Các cuộc khởi nghĩa của nông dân ở Đàng Ngoài TK XVIII đã để lại ý nghĩa gì ?
Bài: 24 - Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
1/ Nguyên nhân khởi
nghĩa:
?
* Ý nghĩa:
- Chính quyền phong kiến họ Trịnh bị lung lay.
- Tạo điều kiện cho nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc.
- Nêu cao tinh thần đấu tranh của nhân dân.
2/ Diễn biến các cuộc
khởi nghĩa:
Bài: 24 - Tiết: 53
Tuần dạy:9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Câu hỏi ,bài tập củng cố
Câu 1: Nêu những nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?
- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền vua Lê, chúa Trịnh quanh năm hội hè , yến tiệc vung phí tiền của. Quan lại , binh lính ra sức đục khoét nhân dân.
- Quan lại , địa chủ ra sức ra sức cướp đoạt ruộng đất của nông dân.

Bài: 24 - Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Câu hỏi ,bài tập củng cố
Câu 2:Trình bày diễn biến, ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII trên lược đồ?
Bài: 24 - Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Câu hỏi ,bài tập củng cố
Ý nghĩa:
- Chính quyền phong kiến họ Trịnh bị lung lay.
- Tạo điều kiện cho nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc.
- Nêu cao tinh thần ý chí đấu tranh chống áp bức của nhân dân ta.
Bài: 24 - Tiết: 53
Tuần dạy: 9/HKII
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
Đối với bài học ở tiết học này:
1/ Nêu những nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?
2/ Trình bày các cuộc khởi nghĩa của phong trào nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII?
Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
Soạn bài 25: Phong trào Tây Sơn
Phần I: Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn
? Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII ?
? Nêu khẩu hiệu mà ba anh em Tây Sơn đề ra để tập hợp lực lượng quần chúng là gì?
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
CHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
CHÀO TẠM BIỆT
No_avatar

Lưỡng lựcũng tạmLưỡng lự

 
Gửi ý kiến