ngay gio

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Kim Thanh
  Ngày gửi: 21h:55' 28-02-2014
  Dung lượng: 954.0 KB
  Số lượt tải: 425
  Số lượt thích: 0 người
  ****************************
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
  PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TR?NG BNG
  Giáo viên: ĐẶNG KIM THANH
  NĂM HỌC 2013 - 2014
  Bài 4: DIỆN TÍCH HÌNH THANG
  Toán 8
  Bài 4: DIỆN TÍCH HÌNH THANG
  Toán 8
  TRƯỜNG THCS LỘC HƯNG
  Kiểm tra miệng
  Nêu công thức tính diện tích tam giác trong hình veõ sau ?
  S = a.h
  Từ công thức tính diện tích tam giác,
  có tính được diện tích hình thang hay không?
  1 . Công thức tính diện tích hình thang
  2 . Công thức tính diện tích hình bình hành
  Bài học gồm ba phần:
  ?
  3 . Ví dụ
  1.Công thức tính diện tích hình thang
  ?1 Hãy chia hình thang ABCD thành hai tam giác rồi tính diện tích hình thang theo hai đáy và đường cao .
  H

  SADC =
  SABC =
  SABCD =
  DC . AH
  AB . AH
  DC . AH
  AB . AH
  +
  = AH ( DC + AB)
  DI?N TÍCH HÌNH THANG
  Tu?n 20- Ti?t 33 - Bi 4
  1.Công thức tính diện tích hình thang
  Diện tích hình thang bằng nöûa tích của tổng hai đáy với chiều cao
  S = (a + b).h


  DI?N TÍCH HÌNH THANG
  Tu?n 20 - Ti?t 33 - Bi 4
  2. Công thức tính diện tích hình bình hành
  ?2. Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành?
  Hình bình hành là một hình thang có hai đáy bằng nhau.
  DI?N TÍCH HÌNH THANG
  Tu?n 20- Ti?t 33 - Bi 4
  1. Công thức tính diện tích hình thang
  h
  a
  DI?N TÍCH HÌNH THANG
  2. Cơng th?c tính di?n tích hình bình hnh
  Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó
  Hình bình hành là hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau.
  Gợi ý
  Tu?n 20- Ti?t 33 - Bi 4
  1. Công thức tính diện tích hình thang
  3. Ví dụ:
  Cho hình chữ nhật kích thước a, b (Hình 137/SGK) a) Haõy veõ moät tam giaùc coù moät caïnh baèng moät caïnh cuûa hình chöõ nhaät vaø coù dieän tích baèng dieän tích cuûa hình chöõ nhaät ñoù b) Haõy veõ moät hình bình haønh coù moät caïnh baèng moät caïnh cuûa hình chöõ nhaät vaø coù dieän tích baèng nöûa dieän tích cuûa hình chöõ nhaät ñoù
  a=3 cm
  b = 2 cm
  Giải :
  S hình chữ nhật = ab
  S tam giác = ah
  Khi đó ah = ab
  <=> h = 2b
  Vậy tam giác cần vẽ cạnh a thì chiều cao h = 2b
  Nếu tam giác cần vẽ cạnh b
  khi đó ab = bh
  <=> h = 2a
  DI?N TÍCH HÌNH THANG
  Tu?n 20- Ti?t 33 - Bi 4
  Vậy nếu tam giác cần vẽ cạnh a thì chiều cao h = 2b = 4 cm
  Nếu tam giác cần vẽ cạnh b thì chiều cao là h = 2a = 6 cm
  a
  b
  a
  b
  2a
  2b
  DI?N TÍCH HÌNH THANG
  Tu?n 20- Ti?t 33 - Bi 4
  b) S hình bình hành = S hình chữ nhật

  <=> a.h = a.b <=> h = b hoặc h = a
  a
  b
  a
  b
  DI?N TÍCH HÌNH THANG
  Tu?n 20- Ti?t 33 - Bi 4
  Hãy nhắc lại công thức tính diện tích hình thang và diện tích hình bình hành
  Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao: S = (a + b).h
  Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó: S = a .h
  DI?N TÍCH HÌNH THANG
  Bài tập 26 trang 125 sgk
  Tính di?n tích m?nh d?t hình thang
  ABED theo cc d? di d cho trn hình
  140 v bi?t di?n tích hình ch? nh?t
  ABCD l 828 m2
  Hình 140
  828 m2
  Tu?n 20- Ti?t 33 - Bi 4
  Bài tập 26 trang 125 sgk
  828m2
  SABED =
  ?
  ( AB + DE).BC
  Để tính BC ta dựa vào điều gì ?
  Dựa vào diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 828m2
  BC = 828 : 23 = 36m
  SABED = (23 + 31). 36
  = 54. 18 = 972m2
  DI?N TÍCH HÌNH THANG
  Tu?n 20- Ti?t 33 - Bi 4
  Bài tập 27 trang 125
  SABCD =
  AB.BC
  SABEF =
  AB.BC
  <=> SABCD = SABEF
  Vì sao hình ch? nh?t ABCD v hình bình hnh ABEF ( hình .141)
  l?i cĩ cng di?n tích ? Suy ra cch v? m?t hình ch? nh?t cĩ cng
  di?n tích v?i m?t hình bình hnh cho tru?c.
  Hình 141
  Bài 28 trang 126
  SFIGH = SIGRE
  = SIGUR
  = SIFR
  = SGEU
  DI?N TÍCH HÌNH THANG
  Xem hình 142 ( IG // FU ) . Hãy đọc tên
  một số hình có cùng diện tích với
  hình bình hành FIGE
  Tu?n 20- Ti?t 33 - Bi 4
  + Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
  Bieát quan heä giöõa hình thang, hình bình haønh, hình chöõ nhaät vaø bieát so saùnh coâng thöùc tính dieän tích cuûa caùc hình ñoù.
  Baøi taäp veà nhaø: baøi 29,30, 31 SGK/125, 126.
  Laøm theâm caùc baøi taäp 35, 36, 37 SBT/161-162.
  + Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
  Xem tröôùc baøi “Dieän tích hình thoi” ( Chuaån bò caùc coâng thöùc tính dieän tích ñaõ hoïc)
  HƯỚNG DẪN H?C T?P
  Hướng dẫn bài 29 trang 126
  -Khi ñoù 2 hình thang AMND và BMNC có ñaëc ñieåm gì?
  ( Có caùc caëp ñaùy nhoû, ñaùy lôùn baèng nhau vaø coù cuøng chieàu cao )
  -Nên diện tích cuûa chuùng seõ nhö theá naøo?
  Khi n?i trung di?m hai dy c?a hình thang,
  t?i sao ta du?c hai hình thang cĩ di?n tích b?ng nhau
  Kính chúc sức khoẻ các thầy cô giáo
  Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi
  XIN CHN THNH CM ON !
   
  Gửi ý kiến